นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า ผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 64/65 ของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรง ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 64 – 7 พ.ค. 65 รวมระยะเวลาหีบอ้อย 152 วัน มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศที่ 92.07 ล้านตัน แยกเป็นอ้อยสด จำนวน 66.95 ล้านตัน คิดเป็น 72.72% และอ้อยไฟไหม้ จำนวน 25.12 ล้านตัน คิดเป็น 27.28% ซึ่งปริมาณตัวเลขอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี 64/65 ไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้เข้าหีบไม่เกิน 10% ของปริมาณอ้อยทั้งหมด เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้อ้อยล้มเป็นจำนวนมาก เป็นอุปสรรคในการตัดอ้อยสด ทางสอน.ได้วางแนวทางบริหารจัดการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เช่น จัดหาเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืม เพื่อสางใบอ้อย ส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อยเพื่อเพิ่มรายได้ และลดการเผาใบอ้อย

นอกจากนี้ยังขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสด การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งลงนามในบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายชัดเจนที่จะไม่ส่งเสริมอ้อยไฟไหม้ในการลดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ประกอบกับโรงงานน้ำตาลทรายเองได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดมากขึ้น คาดว่า ฤดูการผลิตปีหน้าปริมาณอ้อยสดจะมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยสูงขึ้น สอน.ได้คาดการณ์แนวโน้มฤดูการผลิตปี 65/66 จะมีปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ล้านตัน เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น และราคาน้ำตาลในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ผลผลิตอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 64/65 ของโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 โรง มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทั่วประเทศที่ 92.07 ล้านตัน มีค่าความหวานอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่ 12.71 ซีซีเอสปริมาณผลผลิตอ้อยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.41 ล้านตัน คิดเป็น 38.12% เนื่องจากปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นและราคาน้ำตาลโลกสูงขึ้น ส่วนแนวทางการช่วยเหลือต้นทุนการตัดอ้อยสด อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป โดยการช่วยเหลือต้นทุนการตัดอ้อยสดนั้น นอกจากจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 แล้ว ยังทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้น มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) กล่าวว่า จากปัญหาอ้อยสดสกปรกที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวโดยไม่มีการตัดยอดและไม่มีการสางใบอ้อย กลายเป็นอ้อยมีสิ่งปนเปื้อน และอ้อยยอดยาว ที่เป็นสาเหตุทำให้ยิวด์ น้ำตาลต่อตันอ้อยลดลงนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะวางแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป ++ประเด็นสั่งเร่งแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้เข้มขึ้น หลังฤดู 64/65 ยังหลุดเป้าทะลุเกิน 27.28% เดิมตีกรอบไม่เกิน 10% เหตุฝนตกอ้อยล้ม เก็บยาก เดินหน้าจัดหาเครื่องสางใบให้ชาวไร่ยืม หาสินเชื่อดอกต่ำลดต้นทุนตัดอ้อยสด