นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.)เปิดเผยว่า สั่งการให้สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่าเร่งการขุดลอกตามแผนงาน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำในภาคการเกษตร เรือสามารถเข้าออกร่องน้ำได้ตลอดเวลา สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และระบายน้ำได้ในช่วงฤดูน้ำหลากคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ได้เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำวัง ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ดำเนินการขุดลอก โดยรถขุด ชม.11 ความกว้างก้นร่องน้ำ 20-40 เมตร ระยะทาง 2,750 เมตร ระดับขุดลอกก้นร่องเท่ากับ 400.15-401.15 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ปริมาณวัสดุขุดลอก 43,000 ลูกบาศก์เมตร

ขณะนี้สามารถดำเนินการขุดลอกช่วงกิโลเมตร ที่ 407+900 ถึง 407+500 รวมทั้ง ถางป่า ปรับแต่งตลิ่ง และวางแนวการขุดลอก หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ ในฤดูน้ำหลาก การอุปโภค บริโภค และการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร การกัดเซาะตลิ่ง โดยมีประชาชน ในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก ประมาณ 950 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 2,650 ไร่

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกลำน้ำสวย ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคายโดยรถขุดตักดิน ขก.1 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน ดำเนินการขุดลอก เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากลำน้ำตื้นเขินจากการสะสมตะกอนดิน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ใช้น้ำ รวมถึงช่วงฤดูน้ำหลากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร

โดยดำเนินการขุดลอกตั้งแต่กิโลเมตรที่ 160+500 ถึง กิโลเมตรที่ 162+650 ระยะทาง 2,150 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกประมาณ 55,114.50 ลูกบาศก์เมตร ความกว้างของร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 6-27 เมตร ระดับก้นร่องลึกประมาณ 156.00 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ แก้ไขปัญหากระแสน้ำกัดเซาะตลิ่ง รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ขณะนี้สามารถขุดลอกได้ระยะทางรวม 505 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอกประมาณ 13,110 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 23.78%

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้เร่งขุดลอกพัฒนาและบำรุงรักษา ร่องน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนอาชีพการเกษตร และการเดินเรือให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพ ในการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง พร้อมกับปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณพื้นที่ขุดลอก ให้เกิดความสวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจประชาชนในชุมชนตามนโยบายกระทรวงคมนาคม.คำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด